رنج دینامیکی ADC

Dynamic Range of ADC محدوده دینامیکی مبدل آنالوگ به دیجیتال رنج دینامیکی یا دامنه پویا (DR) نسبت حداکثر ولتاژبه حداقل … ادامه خواندن رنج دینامیکی ADCادامه مطلب