مبدل آنالوگ به دیجیتال

مبدل آنالوگ به دیجیتال ( ADC ) (Analog to Digital)

مبدل آنالوگ به دیجیتال یا سیستم نمونه بردار ، DAQ امروزه بخش جدا نشدنی از یک تحقیق علمی در محیط
آزمایشگاه است. دلیل آن هم نیاز محاسبات عددی به داده های جمع آوری شده واقعی از محیط  آزمایش است.
یک دستگاه یا کارت  ADC با تبدیل سیگنال آنالوگ به داده های قابل محاسبه و دیجیتال ،واسط
سخت افزاری بین سنسور هایی ماندد سنسور ارتعاش ، سنسور دما ، سنسور فشار ، سنسور شتاب یا
زاویهو سایر سنسور های مورد استفاده در محیط آزمایش یا محیط صنعتی  است که دارای پارامتر هایی است که
تعیینکننده دقت نمونه برداری و میزان صحت داده های جمع آوی شده است.

نمایش 11 نتیحه