نحوه ارسال اطلاعات مصرف لوازم منزل به شبکه اطلاعاتی شهر

مقدمه میزان برق مصرفی لوازم مختلف با یکدیگر کاملا متفاوت است و از سه پارامتر مهم توان ، ولتاژ و انرژی تبعیت می کند .برای محاسبه این مقادیر و ارسال آن به شبکه شهری نیازمند مجموعه ی دقیقی از پروتکل ها هستیم . پارامتر های مهم تری همچون زمان بی باری یا پر باری دخیل اطلاعت بیشتر دربارهنحوه ارسال اطلاعات مصرف لوازم منزل به شبکه اطلاعاتی شهر[…]