تبدیل سیگنال سینگل اندد(single-ended) به دیفرانسیلی(Differential)

سیگنال سینگلل اندد و دیفرانسیلی چیست؟ بسیار مهم است که بدانیم چه تفاوت هایی میان ورودی این دو سیگنال وجود دارد که می تواند تاثیر زیادی در کیفیت داده های ما داشته باشد. ورودی سینگل اندد با استفاده از اختلاف ولتاژ بین زمین و سیم ، قابل اندازه گیری است که این اختلاف پس از اطلاعت بیشتر دربارهتبدیل سیگنال سینگل اندد(single-ended) به دیفرانسیلی(Differential)[…]