کالیبراسیون جرم

هرچند در فیزیک مقدار مقاومت یا مقدار اینرسی هر ماده در برابر نیروی وارد بر آن را جرم ماده می‌گویند ولی در کاربردهای صنعتی مقدار ماده هر جسمی را جرم آن ماده می‌گویند . جرم اجسام با وسیله توزین و وزنه اندازه گیری می‌شود . رعایت موارد مؤثر در توزین صحیح ، روش‌های اندازه گیری، اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون جرم[…]