کالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما

مقدمه ای بر کالیبراسیون اندازه گیری دما یکی از متداول ترین اندازه گیری ها در صنعت فرآیند است. هر حلقه اندازه گیری دما به عنوان اولین جزء حلقه، دارای یک سنسور دما است. بنابراین ، همه چیز با یک سنسور دما شروع می شود. سنسور دما نقش مهمی در صحت کل حلقه اندازه گیری دما اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون سه نقطه ای و پنج نقطه ای سنسور دما[…]

سنسور اکسیژن

سنسور های اکسیژن

به نام خدا سنسور های اکسیژن     سنسور اکسیژن قطعه ای است که میزان اکسیژن موجود در گاز یا مایع را اندازه گیری می کند.   سنسور اکسیژن در خودرو: این سنسور در خودرو مقدار اکسیژن موجود در گاز های خروجی از اگزوز را اعلام می کند و به ازای مقدار اکسیژنی که نسوخته اطلاعت بیشتر دربارهسنسور های اکسیژن[…]