سنسور های گاز شهری

به نام خدا سنسور های گاز شهری   گاز شهری ترکیبی سمی و قابل اشتعال است که متشکل از گازهای زیر می باشد: هیدروژن (50%) – متان (20-30 %) – مونو اکسید کربن (7-17 %) – ازت (8%) – دی اکسید کربن (3%) – هیدروکربن های مختلف (2%) و علاوه بر این ها آمونیاک و اطلاعت بیشتر دربارهسنسور های گاز شهری[…]