سنسور های تشخیص گاز CO و CO2

به نام خدا سنسور های تشخیص گاز CO و CO2     1 )سنسور گاز CO   سنسور گاز CO  برای آشکار سازی گاز منوکسید کربن که گازی بی بو، بی رنگ و در عین حال سمی و کشنده است به کار برده میشود. در صورت انتشار این گاز در خانه یا محل کار، این اطلاعت بیشتر دربارهسنسور های تشخیص گاز CO و CO2[…]