کالیبراسیون طول

مفهوم کالیبراسیون به معنای قطر داخلی لوله تفنگ یا قطر خارجی گلوله یا فشنگ می باشد که در فارسی به آن برسنجیدن می گویند. به بیانی ساده تر کالیبراسیون عبارت است از مقایسه یک وسیله اندازه گیری با یک مرجع استاندارد که در رده و درستی بالاتر قرار دارد. هدف از کالیبراسیون تعیین خطای وسیله اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون طول[…]