کالیبراسیون فشار

کالیبراسیون فشار کالیبراسیون مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص میان نشان دهی یک دستگاه یا سیستم اندازه گیری یا مقدار یک سنجه مادی یا ماده مرجع و مقدار متناظر آن که از استانداردهای اندازه گیری حاصل میشود، رابطه ای برقرار می کند.کالیبراسیون اجازه می دهد که میزان تصحیح لازم را نسبت به نشاندهی تعیین کنیم. اطلاعت بیشتر دربارهکالیبراسیون فشار[…]