کنترل سرعت موتور های DC

روش های اندازه گیری موقعیت و سرعت موتورها در این مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری موقعیت و سرعت موتور می پردازیم. موقعیت و سرعت موتور را با سه وسیله می توان اندازه گیری کرد: استفاده از تاکو ژنراتور (Tacho-Generator) استفاده از انکودر (Encoder) استفاده از تحلیلگر (Resolver) در این مقاله پس از معرفی هر اطلاعت بیشتر دربارهکنترل سرعت موتور های DC[…]